Privacybeleid

Wie zijn wij

Het adres van onze website is: https://webshop_hcg.hockeyclubgenk.be.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen

1 Algemeen

Hockeyclub Genk hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hockeyclub Genk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je
persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je
persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen
attent maken en deze willen respecteren.


Als Hockeyclub Genk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Hockeyclub Genk
Zetel: Mosselerlaan 111, 3600 Genk
Emailadres: info@hockeyclubgenk.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?


Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

2 Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Hockeyclub Genk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden
• Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen
• Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding
o Clubadministratie
o Sportieve administratie in het kader van stages, kampen,…
• Het deelnemen aan competities en tornooien
o Sportieve administratie
o Organisatie van een recreatief sportevenement
• Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen
• Promotie, PR en communicatie waaronder
o Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s
o Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s
o Het beheren van de clubwebsite

3 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :
• Identificatiegegevens : naam, voornaam
• Privé-contactgegevens : telefoonnummer, e-mail, adres
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
• Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, rekeningnummer, …)
• Opleiding en vorming
• Sportieve gegevens (o.a. categorie, uitslagen, aanwezigheden, …)
• Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)
We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a.
inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).
Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.
Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

4 Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
• het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via dropbox)

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting);
• het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
• het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.
Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

5 Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de sportfederatie (de federatie zelf, de andere clubs die behoren tot dezelfde federatie, …)

Subsidiërende overheden

De sportfederatie, zijnde Koninklijke Belgische Hockey Bond (afgekort: KBHB), gevestigd Charles
Schallerlaan 52 te 1160 Brussel…

Sportlink: Sportlink Services B.V. Grasweg 61, 1031 HX Amsterdam(verwerking van ledenadministratie en koppeling met hockey Belgium app)
Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

6 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt : identificatiegegevens en privécontactgegevens (voor ouderlijke toestemming)

7 Bewaartermijn

Hockeyclub Genk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
Hockeyclub Genk verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking)

8 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• Alle personen die namens Hockeyclub Genk van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
• We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig
hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

9 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.
Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.
Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.
Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van
bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.
Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren).

10 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Hockeyclub Genk kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op 15/01/2022